അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്

Hazard warning attention sign with exclamation mark symbol. Vector illustration.

കുവൈത്ത് സിറ്റി : മുബാറക് അൽ കബീറും സബാഹ് അൽ സലം ഗവർണറേറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സംയുക്തമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് മുനിസിപ്പൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കാമ്പയിൻ നടത്തി. മുനിസിപ്പാലിറ്റി അനുവദിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ കയ്യേറുന്നതിനും ഇടനാഴികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 37 മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് നൽകിയത്. പൊതു ക്രമം നിലനിർത്തുന്നതിനും സാമുദായിക ഇടങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും പ്രവേശനക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അധികാരികൾ ഊന്നി പറഞ്ഞു.