ഇശൽ കിസ്സ…

മമ്പുറം തങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ച് എ.വി മുഹമ്മദ് രുചിച്ച, മമ്പുറംപൂ മഖാമിലെ എന്ന പ്രശസ്തമായ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻറെ വിശേഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം….