കുവൈറ്റ് മൃഗശാല  ഈ വ്യാഴം മുതൽ വീണ്ടും തുറക്കും

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന കുവൈറ്റ് മൃഗശാല  ഈ വ്യാഴം മുതൽ വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ചില മൃഗങ്ങളിൽ രോഗ ലക്ഷങ്ങൾ കണ്ടതിനാൽ അടച്ചിടുകയായിരുന്നു.  സാധാരണ പോലെ ഞായറാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ  മൃഗശാല  കാഴ്ചക്കാർക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ്.