കോവിഡ് 19: തനി കോഴിക്കോടൻ മലയാളത്തിൽ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി കുവൈറ്റ് ടിവി

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തനി കോഴിക്കോടൻ മലയാളത്തിൽ വിവിരിച്ച് നൽകി കുവൈറ്റി ടിവി വാർത്ത അവതാരക