മേഘങ്ങളില്ലാത്ത തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി, എന്തെന്നാൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കൃത്യമായി റഡാർ സിഗ്നൽസ് എന്റെ റോമിയോയുടെ ചെവികളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്; മോദിയെ ട്രോളി ഊർമിള മാടോത്കർ

മേഘങ്ങളില്ലാതെ തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി, എന്തെന്നാൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കൃത്യമായി റഡാർ സിഗ്നൽസ് എന്റെ റോമിയോയുടെ ചെവികളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്; മോദിയെ ട്രോളി ഊർമിള മാടോത്കർ.

ട്വീറ്റ് ചുവടെ :