ഇശൽ കിസ്സ…

 

ജനപ്രിയ പ്രിയ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായികയും കാഥിക യുമായ ആലപ്പുഴ റംലാബീഗം പാടി അനശ്വരമാക്കിയ വമ്പുറ്റ ഹംസ റളിയുള്ള എന്ന ഗാനത്തിൻറെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്..