കാക്കിക്കുള്ളിലെ കലാകാരന്മാർ.. നിലക്കൽ ശബരിമല കൺട്രോൾ റൂമിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ

https://youtube.com/shorts/LZXCsg1TQU0