പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ – കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു