വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ 78 ലധികം പോസ്റ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു

കുവൈത്ത് സിറ്റി: സൂപ്പർവൈസറി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ 78 ലധികം പോസ്റ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. വകുപ്പ് മേധാവി, സൂപ്രണ്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡയറക്ടർ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്തും മറ്റ് ആറ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും വിവിധ മേഖലകളിലായി ജനറൽ ഡയറക്ടർ എന്നീ തസ്തികകളാണ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതെന്ന് അൽ-ഖബാസ് ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഇവയിൽ ചിലത് വർഷങ്ങളായി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ആണെന്നും കഴിവും അർഹതയുള്ള സ്വദേശികളെ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചതായും സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടെണ്ടറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട വളരെ സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആണിത്. അവതുടർച്ചയായി അത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ ഓഡിറ്റ് അവലോകന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വിവിധ സംഘടനാ യൂണിറ്റുകളിലെ ചില സൂപ്പർവൈസറി സ്ഥാനങ്ങൾ മന്ത്രാലയം നിറച്ചിട്ടില്ല.വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംഘടനാ ഘടനയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജീവനക്കാരുമായും ധാരാളം ഓർഗനൈസേഷണൽ യൂണിറ്റുകളുമായും പ നിയമിതരാവുന്നവർ ഉത്തരവാദികളാവും എന്നതിനാലാണിത്.ദുർബലമായ ആന്തരിക നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ സൂപ്പർവൈസറി സ്ഥാനങ്ങളിലും ആളുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യകത സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലംഘനമാണ് ഈ പോസ്റ്റുകൾ ഒഴിച്ച് ഇടുന്നത് എന്നും ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും എന്നും ഓടി ബ്യൂറോ വൃത്തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു