ലുലു എക്സ്‌ചേഞ്ചിൽ സെൻറ് സ്മാർട്ട്  , വിൻ സ്മാർട്ട്  മെഗാ നറുക്കെടുപ്പ് 

ലുലു എക്സ്‌ചേഞ്ചിൽ  നിന്നും പണം അയക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഐ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മങ്ങൾ  ലഭിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ  ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ 31വരെ പണം അയക്കുന്നവർക്കാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുക

  • The three-month long draw is open to customers who transact either via the company’s branches or LuLu Money mobile app
  • Prizes for the Mega Draw include a host of smart devices from the latest MacBook Pro to iPhones, Apple Watches and Shopping Vouchers

Kuwait | 4th October 2020: LuLu Exchange – one of the largest financial services providers in the country, has launched a 3-month Mega Draw for customers availing its in-branch or digital remittance service.

The campaign, under the banner of Send Smart, Win Smart, will run from Oct 1st-Dec 30th, 2020, and will include 13 weekly draws.

The company has not placed any minimum limit on the transfer amount to be eligible for the weekly draws, thus allowing every customer to participate in the draw. 133 winners will be selected over the period and will receive a plethora of electronic devices and shopping vouchers as prizes.

The draw is open to all customers in Kuwait who transact either via the company’s branches or its digital offering, LuLu Money. Customers who transact via the LuLu Money app will have double the chance to win (2 tickets will be generated per LuLu Money transaction).

Prizes include:

  • 3 MacBook Pro
  • 13 iPhone 11 Pro
  • 26 Apple Watches
  • 91 LuLu Shopping Vouchers worth 10 KWD

Customers can access more information about the ongoing campaign on LuLu Exchange’s social media handles.

About LuLu Exchange Company

LuLu Exchange Company is a part of the LuLu Financial Group, an ISO 9001:2015 certified global financial services enterprise headquartered in Abu Dhabi. The group operates more than 200 branches across several GCC countries such as Oman, UAE, Kuwait, Qatar, and Bahrain, as well as in India, Bangladesh, Seychelles, Hong Kong, Malaysia, and the Philippines.

The company, which has been serving the remittance and payments needs of Kuwait’s people for the last 8 years, has also pioneered several social initiatives for the country’s expat community, which includes supporting communities with relief kits and offering discounts to medical staff during the peak of the ongoing pandemic.