വിവാഹവേദി ആഘോഷവേദിയാക്കി സൗഭാഗ്യ

വിവാഹവേദി ആഘോഷവേദിയാക്കി സൗഭാഗ്യ