പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ ഫൈസൽ എളേറ്റിൻ്റെ ഗാന മാധുരി